kallelse årsmöte tisdagen 8 mars 2011

Medlemmarna i GOTLANDS VÄDERKRAFTFÖRENING

kallas härmed till årsmöte tisdagen 8 mars 2011 vid BilCity  Färjeleden  Visby
OBS! Samling 17.30 vid biogasmacken OK/Q8 Färjeleden OBS!

Kvällens program:

 1. 17.30  Visning av Gotlands Biogas tankstation vid färjeleden. Magnus Ahlsten
 2. 18.15 ca Samling vid BilCity, Färjeleden Fika.
 3. 18.30 ca BilCity- biogasbilar, el-bilar, hybrider. Mats Andersson
 4. 19.30 (senast) Årsmötet börjar.

Välkommen att bara delta i årsmötet på BilCity om du inte kan komma till visningarna innan.

Dagordning för årsmötet 2011.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om medlemsavgiftens storlek.
 11. Antagande av budget/verksamhetsplan för 2011.
 12. Val:   ordförande för ett år
  –         två styrelseledamöter för två år
  –         tre styrelsesuppleanter för ett år
  –         två revisorer för ett år
  –         en revisorsuppleant för ett år
 13. Val av tre valberedare, varav en sammankallande, för ett år.
 14. Motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.

 

 

Göte Niklasson, ordf, Ingvar Britse v. ordf.

 

Vad är meningen med föreningen och vad ska den arbeta med?

Se första paragrafen i stadgarna för

GOTLANDS VÄDERKRAFTFÖRENING

1.                 MÅLSÄTTNING
Gotlands Väderkraftförening är en partipolitiskt obunden förening som vill samla intresserade för att
I allmänhet:

 • Främja idérikedomen och höja kunskaperna om de förnybara energikällorna
 • Bilda opinion för, och motverka fördomar om förnybar energi
 • Stödja medlemmar som vill förverkliga egna idéer inom förnybara energiområdet
 • Efter bästa förmåga bidra till och delta i förverkligandet av Gotlands kommuns målsättning att bli helt oberoende av fossila bränslen

Och i synnerhet:

 • Svara för service, underhåll och dokumentation av föreningens första vindkraftverk -Abbe- rest vid Lövsta i Roma i september 1989 så att vindkraftverket bibehålls i så ursprungligt skick som möjligt.

 

Lämna ett svar